Visa

เอกสารที่ต้องใช้ในการขอวีซ่าแต่ละประเทศ

 

วีซ่าเคนย่า

1.     หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานอย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางกลับจากเคนย่า และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 3 ชุด เซ็นรับรองเอกสารด้วย
2.     แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
3.     รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว ขนาด 2" จำนวน 2 รูป
4.     รายละเอียดการเดินทาง แผนการท่องเที่ยว (วีซ่าท่องเที่ยว ต้องมี)
5.     ใบจองตั๋วเครื่องบินและสำเนา 3 ชุด
6.     สำเนาใบจองโรงแรม 3 ชุด
7.     สำเนาใบอนุญาตทำงาน (Work permit) สำหรับชาวต่างชาติ
8.     สมุดวัคซีนฉีดไข้เหลือง ตัวจริง
9.     จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานในประเทศเคนย่า (วีซ่าธุรกิจ ต้องมี)
10.   จดหมายรับรองการทำงานในประเทศไทย (วีซ่าธุรกิจ ต้องมี)

หมายเหตุ

*   ผู้เดินทางไม่จำเป็น ต้องยื่นขอวีซ่า ด้วยตนเอง สามารถ ยื่นแทนได้
*   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเคนย่า Single Entry 2,700 บาท(เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี เดินทางพร้อมพ่อแม่ ไม่เสียค่าธรรมเนียม) ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า 4 วันทำการ
*   ระยะเวลาพิจารณาวีซ่าอย่างน้อย 1 เดือน เพราะต้องส่งไปให้ทางตรวจคนเข้าเมืองที่เคนย่าเป็นผู้อนุมัติ
(ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางตรวจคนเข้าเมือง แต่จะออกให้สำหรับวีซ่าธุรกิจเท่านั้น และจะต้องเดินทางบ่อยๆ อย่างน้อย 5-6 ครั้งต่อปี เพราะวีซ่ามีอายุ 1 ปี)

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตเคนย่า ประจำประเทศไทย

62 ทองหล่อ ซอย 5 สุขุมวิท 55 กทม 10110
โทรศัพท์ 02-712-5721, 02-185-3682-3
เว็บไซต์ : www.kenyaembassy.or.th
จันทร์ - พฤหัส 10.00-13.00 และ 14.00-16.00 ศุกร์ 09.00-12.00น

รับเล่มคืน จันทร์ - พฤหัส 14.00-16.00 และ ศุกร์ 09.00-12.00น


วีซ่ากรีซ

1.     แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (Download)
2.     หนังสือเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือ หลังจาก วันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และ มีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี
3.     รูปถ่ายสีหน้าตรงฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5ซม. สูง 4.5ซม.จำนวน 1 ใบ
4.     เอกสารประกอบเพิ่มเติมประกอบใบสมัคร
    -   สำหรับเด็ก ให้ยื่นสูติบัตร (ภาษาอังกฤษ)
    -   ส่วนผู้ที่เดินทางกับคู่สมรส ให้ยื่นใบทะเบียนสมรส (ภาษาอังกฤษ)
    -   สำหรับผู้ขอวีซ่าที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย ให้ยื่น (a) ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยที่มีอายุอย่างต่ำ 2 ปี (Work permit) (b) ใบอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย (Residence permit) และ (c) วีซ่าอนุญาตให้กลับเข้ามาในประเทศไทย (Re-entry visa) พร้อมสำเนา 1 ชุด
5.     หลักฐานการทำงาน ฉบับจริง
    -   พนักงานบริษัท ใช้ จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และหลักฐานการชำระภาษีเงินได้
    -   เจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจหรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งหลักฐานการชำระภาษี (สำเนาที่มีการรับรอง)
    -   นักเรียน/นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
(หมายเหตุ หลักฐานการทำงาน ถ้าเป็นเอกสารภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และมีประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)
6.     หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, Bank Statement กรณีติดต่อธุรกิจ ต้องแสดง หลักฐานการเงิน ทั้งของส่วนตัวและของบริษัทฯ
7.     ประกันสุขภาพและ อุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินคุมครอง 30,000 ยูโร หรือ1,500,000 บาท
8.     ใบจองตั๋วเครื่องบินระบุวันที่เดินทางไปกลับ
9.     หลักฐานการจองโรงแรม หากพำนักบ้านคนกรีซ ให้ยื่น จดหมายเชิญตัวจริง ที่ได้รับการรับรอง จากสถานีตำรวจในท้องที่ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารแสดงภาษีรายได้ ของผู้เชิญ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมาติดต่อยื่นวีซ่า
10.   กรณีไปประชุม หรือ ติดต่อธุรกิจ ต้องมีจดหมายเชิญ ระบุชื่อและวันที่เดินทางอย่างถูกต้อง จากบริษัทหรือหน่วยงานที่กรีซ พร้อมส่งแฟกซ์หรืออีเมล์ มาที่แผนกวีซ่าที่กรุงเทพฯ ก่อนจะมาติดต่อยื่นวีซ่า
11.   ผู้ขอวีซ่าที่อายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีหนังสือยินยอม ให้เดินทางจากบิดาและ มารดา เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรอง จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

หมายเหตุ

*   ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ หรือทูตของไทย ต้องทำวีซ่า และต้องยื่นจดหมายนำจาก กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมเอกสารข้อ 1, 2, 3, 4, 7, 8 และ 9 แต่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า
*   ผู้เดินทางต้องยื่นวีซ่าด้วยตนเอง ใช้เวลาในการอนุมัติวีซ่าประมาณ 7-14 วันทำการ

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตกรีซ ประจำประเทศไทย

เลขที่ 100/41 ชั้น 23 อาคารสาธรนครทาวเวอร์ 100 ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี)
โทรศัพท์ : 02-667-0090 ถึง 92 Fax. : 02-667-0093
เว็บไซต์ : www.mfa.gr/en อีเมล์ : grcon.ban@mfa.gr
เปิดทำการจันทร์ - พุธ เวลา 09.30 - 12.30น. และ พฤหัสบดี - ศุกร์ เวลา 10.00 - 11.00น.
สอบถามข้อมูล / นัดหมายวันยื่น ระหว่าง 13.30 - 15.30น.
ระยะเวลาดำเนินการ: 7-14 วันทำการ
สถานะ : โชว์ตัว


วีซ่ากัมพูชา

1.     หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
2.     แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
    -   รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
    -   ทุกสัญชาติ สามารถทำวีซ่าที่หน้าด่าน หรือ Visa on Arrival ได้
    -   (ชาวต่างชาติ) สำเนาหน้าวีซ่าประเทศไทย หรือ สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีตราประทับเข้าประเทศไทย

หมายเหตุ

กรณีเดินทางทางเครื่องบิน 
*   ใบจองตั๋วเครื่องบิน
*   ใบจองโรงแรม
*   ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ 3 วัน

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูต กัมพูชาประจำประเทศไทย

518/4 รามคำแหง 39 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-957-5851-52

สถานที่ท่องเที่ยว น่าสนใจในกัมพูชา
ปราสาทบาย, ปราสาทบันบายศรี, โตนเลสาบ, ปราสาทนครวัด, ปราสาทตาพรหม


วีซ่าแคนนาดา

1.     แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า และ แบบฟอร์มเกี่ยวกับ ครอบครัว
2.     หนังสือเดินทาง ต้องไม่ หมดอายุก่อน วันที่ท่าน จะเดินทางกลับ ประเทศไทย และหนังสือเดินทาง เล่มเก่า (ถ้ามี)
3.     หลักฐานการทำงาน
    -   จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) ระบุตำแหน่ง อายุงาน และเงินเดือน
    -   ข้าราชการ และ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ ต้องยื่นเอกสาร การอนุมัติให้ลางาน
    -   ผู้ประกอบธุรกิจการค้าหรือ เป็นเจ้าของกิจการ ต้องยื่นเอกสาร การจดทะเบียนการค้า พร้อมสำเนา
    -   จดหมายรับรอง จากสถาบัน การศึกษา อนุมัติการหยุดเรียน (ภาษาอังกฤษ)
4.     หลักฐานการเงิน เช่น หนังสือรับรอง จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก ทุกประเภท
5.     จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่แคนาดา (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6.     รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
7.     ฟอร์มหนังสือ มอบอำนาจ ขอวีซ่าแคนาดา (กรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ไป ยื่นด้วยตนเอง)

 

ที่อยู่ ศูนย์รับยื่นคำขอวีซ่า (VFS)

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
โทร 02-1187-007
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.ca อีเมล์ : info.canbkk@vfshelpline.com

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตแคนาดา ประจำประเทศไทย

ชั้น15 อาคารอับดุลราฮิม 990 ถ.พระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-636-0540
เว็บไซต์ : www.geo.international.gc.ca อีเมล์ enquiry@international.gc.ca
เวลาทำการ แผนกวีซ่า วันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 07.30-10.00 น.


วีซ่าจีน

1.     แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ฟอร์ม 2 ชุด)
2.     หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3.     ใบจองตั๋วเครื่องบิน
4.     ใบจองที่พัก/โรงแรม
5.     หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6.     หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
7.     รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)

หมายเหตุ

*   เสื้อสุภาพไม่โป๊เปลือย ห้ามใส่เสื้อสีขาว เพราะฉากหลังสีขาวแล้ว ห้ามใส่แว่น และ/หรือ เครื่องประดับ ต้องเห็นใบหูชัดเจน ไม่อนุญาตให้ใส่เครื่องแบบถ่ายรูป เช่น เครื่องแบบทหาร ตำรวจ ข้าราชการ เป็นต้น
*   เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
    -   สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
    -   สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
    -   สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
    -   ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
*   กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
    -   สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
    -   หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
*   กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
    -   หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
*   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าออกครั้งเดียว 1,000 บาท สำหรับ ระยะเวลาในการดำเนินการ 4 วันทำการ ค่าบริการศูนย์รับยื่น 500 บาท
*   วีซ่ายื่นด่วน 2 วันทำการ 2,000 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 750 บาท
*   ด่วนพิเศษ 1 วันทำการ 2,400 บาท ค่าบริการศูนย์รับยื่น 950 บาท
*   ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย

ชั้น 5, อาคารธนภูมิ, 1550 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวง มักกะสัน เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02 207 5888


วีซ่าเนปาล

1.     แบบฟอร์มวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
2.     หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
3.     รูปถ่าย ขนาด 2x2” พื้นหลังสีขาว จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ

*   ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง
*   ระยะเวลาในการอนุมัติวีซ่า 1 วันทำการ
*   ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางข้าราชการ และ หนังสือเดินทางทูต จะต้องแนบเอกสาร แจ้งความประสงค์ ในการเข้าประเทศเนปาล จากกระทรวงการต่างประเทศ ประกอบการยื่นขอวีซ่า ณ สถานเอกอัครราชทูตเนปาล กรุงเทพฯ แต่ถ้าหากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ไม่มีเอกสารดังกล่าว สามารถทำเรื่องขอวีซ่าได้ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa-on-Arrival) ณ ท่าอากาศยานนานาชาติตรีภูวัน, กาฐมาณฑุ โดยไม่ต้องมีหนังสือนำจากกระทรวง การต่างประเทศแนบ
*   พระภิกษุสงฆ์และแม่ชีไทย ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า และ ต้องชำระค่าธรรมเนียม ในการขอวีซ่าตามปกติ
*   เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ต้องยื่นเรื่องขอวีซ่า แต่ไม่ต้อง ชำระค่าธรรมเนียม
*   อายุของวีซ่ามีระยะเวลา 6 เดือน นับจากวัน เดือน ปี ที่ประทับบนสติ๊กเกอร์วีซ่า ซึ่งสามารถ เดินทางท่องเที่ยว ภายในเนปาล หรือ เข้า-ออกประเทศเนปาลได้ ไม่จำกัดครั้ง (Multiple Entry) ตามประเภทวันของวีซ่า ที่ยื่นเรื่องสมัคร (วีซ่าท่องเที่ยวประเภท 15 วัน, 30 วัน หรือ 90 วัน) โดยนับจากวันแรก ที่เข้าประเทศเนปาล
*   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเนปาล
    -   ค่าบริการยื่นขอแทน 500 บาท
    -   อายุวีซ่า 15 วัน 1000 บาท
    -   อายุวีซ่า 30 วัน 1,550 บาท
    -   อายุวีซ่า 90 วัน 3,700 บาท

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกวีซ่า สถานเอกอัครราชทูตเนปาล ประจำประเทศไทย

4/1 ซอยปรีดี พนมยงค์ 27 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-391-7240
เว็บไซต์ : www.nepalembassybangkok.com


วีซ่าออสเตรเลีย

1.     แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
    -   แบบฟอร์มวีซ่าท่องเที่ยว 
    -   แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ
2.     หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งาน ครอบคลุม ระยะเวลาวีซ่าที่ขอ หรือ มีอายุ การใช้งานเหลือ อย่างน้อย 6 เดือน, พร้อมสำเนา 2 ชุด
3.     รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีอ่อน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4.     สำเนาบัตรประชาชน
5.     สำเนาทะเบียนบ้าน
6.     หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
    -   สำหรับผู้ที่เป็นลูกจ้าง หรือ ข้าราชการ ใช้ จดหมายรับรอง การทำงาน ระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุงาน และ วันลา หยุดงาน
    -   สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ ที่ระบุชื่อ ผู้ยื่นขอวีซ่า
    -   สำหรับผู้ที่เป็น นักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้ จดหมายรับรอง จาก สถาบันการศึกษา
7.     หลักฐาน การเงินที่พอเพียง กับ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทาง
    -   หลักฐานการเงิน จากธนาคาร หรือ สมุดเงินฝาก (ฉบับจริง) แสดงบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
8.     จดหมายเชิญ จากเพื่อน หรือ ญาติ ที่ออสเตรเลีย, หลักฐานแสดง ความสัมพันธ์, หลักฐาน การเงินของ เพื่อน หรือ ญาติ รวมถึงหลักฐาน การติดต่อ ระหว่างกัน (ในกรณี ที่ไปพักบ้านเพื่อน หรือ ญาติ)
9.     หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
10.   ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี)

หมายเหตุ

*   สำหรับผู้เดินทาง ที่อายุ 75 ปีขึ้นไป ต้องมี ใบรับรองแพทย์ ว่าสามารถ เดินทางได้ และ ประกันสุขภาพ สำหรับการเดินทาง
*   สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดา และ มารดา อนุญาตให้เดินทางซึ่ง หนังสือรับรอง นี้ ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอก ฟอร์ม 1229 และ สำเนาสูติบัตร
*   ระยะเวลาในการพิจารณา และ ดำเนินการ อนุมัติวีซ่า ประมาณ 10 วันทำการ
*   ผู้เดินทางต้องสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย
*   ผู้เดินทางจะต้องนัดคิวก่อน ยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 
*   กรณีไปเยี่ยมแฟน และ แฟนเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ต้องรู้จักกันอย่างน้อย 6 เดือน แฟนเคยมาหาที่เมืองไทย เก็บข้อความที่คุยกันไว้ รวมทั้งรูปที่ถ่ายคู่กัน เพื่อใช้ประกอบ การยื่นขอวีซ่า

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ ศูนย์ยื่นวีซ่า (VFS) ออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย

ชั้น 28 อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ซ.สุขุมวิท 13, แขวงคลองตันเหนือ, เขตวัฒนา, กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ วันจันทร์ - ศุกร์ : 08.30น. - 16.30น. ยกเว้นวันหยุด ของ สถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 08.30 น. - 15.00 น.
เวลารับผล : 10.00 น. - 16.30 น.
โทรศัพท์ : 02-118-7100
เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/Australia อีเมล์ : info.dibpth@vfshelpline.com


วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์

1.     แบบฟอร์มคำร้อง ขอวีซ่าที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
2.     หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับจากวันที่จะ เดินทางกลับ จากสวิตเซอร์แลนด์ หรือ ประเทศ ในกลุ่มเชงเก้น และสำเนาหน้าแรก
3.     รูปถ่ายสี ฉากหลังขาว เห็นหู และคิ้ว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม.จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
4.     หลักฐานการทำงาน
    -   จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
    -   หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียน พาณิชย์ หรือ
    -   จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5.     หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร
6.     หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม
7.     ใบจองตั๋วเครื่องบิน
8.     ประกันสุขภาพเดินทาง และอุบัติเหตุ มูลค่าประกัน อย่างต่ำ 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท
9.     สูติบัตร และหนังสือรับรองจากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้อง ออกโดยอำเภอ (สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง)
10.   หนังสือหรือจดหมายเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ส่งตรงมายังสถานทูต ทางอีเมล์ หรือ โทรสาร และสำเนา (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ

*   ผู้เดินทางต้องยื่นขอวีซ่าด้วยตนเอง และต้องทำการ นัดหมายล่วงหน้าได้ที่ ch.tlscontact.com/
*   เวลาในการพิจารณาและดำเนินการ 6-10 วันทำการ
*   ผู้เดินทางต้องทำการสแกน ลายนิ้วมือ กับ ทางศูนย์รับยื่นวีซ่าสวิส (TLS)
*   สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์มีสิทธิ์ที่จะขอ ให้ผู้สมัครทำการสัมภาษณ์หลังจากการตรวจสอบเอกสาร

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ ประจำประเทศไทย

35 ถ.วิทยุเหนือ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เว็บไซต์ : www.eda.admin.ch/Bangkok
รับผิดชอบ 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ และมาเลเซีย


วีซ่านิวซีแลนด์

1.     แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อความครบถ้วน สมบูรณ์ ท่องเที่ยว หรือ ธุรกิจ,อื่นๆ ให้เลือก
2.     หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมสำเนา 1 ชุด
3.     รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ฉากหลังสีอ่อน จำนวน 2 รูป
4.     หลักฐานการทำงาน
    -   จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
    -   หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
    -   จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
5.     หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรอง จากธนาคาร
6.     ถ้าสมัครแบบครอบครัว จะต้องเตรียม ใบทะเบียนสมรส ใบสูติบัตรของบุตร พร้อมทั้งสำเนามาให้พร้อม
7.     เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ที่เดินทาง คนเดียว หรือ เดินทาง กับผู้ปกครอง คนใดคนหนึ่ง จะต้องยื่น หนังสือ อนุญาตเดินทาง จากผู้ปกครอง ทั้งสองคน พร้อมยื่นสำเนา บัตร ประจำตัว ประชาชน ของผู้ปกครอง มาประกอบด้วย
8.     หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
9.     หลักฐานการจองที่พักหรือ โรงแรมในนิวซีแลนด์
10.   จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงาน ในประเทศนิวซีแลนด์ (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

หมายเหตุ

*   จดหมายรับรองการทำงาน หรือ จดหมายรับรอง จากสถาบันการศึกษา ต้องเป็น ภาษาอังกฤษ
*   ในกรณีที่อยู่เกิน 6 เดือน ต้อง ตรวจสุขภาพ ตาม ร.พ. ที่ทางสถานทูตรับรอง ใช้ระยะเวลา ในการอนุมัติ วีซ่า ประมาณ 7 วันทำการ

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำประเทศไทย

140/41 (19 D),อาคาร ITF Tower, ชั้น 19, ถ.สีลม, แขวงสุริยวงศ์, เขตบางรัก, กรุงเทพฯ 10500
อีเมล์ : ttsbangkoknz@ttsvisas.com


วีซ่าอินเดีย

1.     แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดียที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
2.     หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
3.     สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
4.     รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2 x 2นิ้ว 1 รูป
5.     ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
6.     จดหมาย รับรอง การทำงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ ในการ เดินทาง และ หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จาก บริษัท หรือ หน่วยงาน ใน ประเทศอินเดีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)
7.     สำเนา บัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองถูกต้อง
8.     สำเนาสูติบัตร (สำหรับเด็ก)

หมายเหตุ

ระยะเวลาในการพิจารณา และอนุมัติวีซ่า
*   3 - 5 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทางไทย และ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
*   6 - 8 วันทำการ (สำหรับ หนังสือเดินทาง ชาติอื่นๆ ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือ ใบอนุญาต ทำงาน อายุน้อยกว่า 3 ปี
*   ผู้ถือ หนังสือเดินทางทูต ราชการ องค์การ สหประชาชาติ ให้ยื่นขอวีซ่าที่ สถานทูตอินเดีย สุขุมวิท
*   ค่าวีซ่า 6,500 บาท

*** ค่าวีซ่ามีการเปลี่ยนแปลงได้เสมอกรุณาโทรเข้ามาเพื่อสอบถาม ***

 

ที่อยู่ แผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย

36/28, อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 10, ซอย 21, สุขุมวิท, คลองเตยเหนือ, วัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2258 3063-4

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้